ULUSLARARASI ZAANATTAN SANATA KONGRE VE JÜRİLİ KARMA SERGİSİ 2021

Tam Metin Bildiri Hazırlama Rehberi ve Şablonu

Özetleri kabul edilen bildirilerin tam metinleri aşağıdaki rehbere göre hazırlanmalıdır.

 Gönderilen tüm çalışmalar Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildiriler Sempozyum bildiri gönderme sayfası aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir (ifata@usak.edu.tr). Çalışma metinleri 8 sayfayı aşmamalıdır (şekiller, tablolar, kaynakça ve ekler dâhil). Sayfa sınırını aşan metinler değerlendirmeye alınmayacaktır. Tam metinler MS Word formatında (.doc) hazırlanmalıdır. Tam metin bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır (Araştırmanın/Çalışmanın türüne bağlı olarak bölümler değişiklik gösterebilir).

 

·        Giriş

·        Araştırmanın alan yazını (literatür), arka plan bilgisi

·        Amaç, yöntem

·        Bulgular

·        Sonuç ve öneriler

·        Var ise teşekkür ve ekler

·        Kaynakça

 

Format ve Stil

 Tam metin bildiriler aşağıdaki formatta hazırlanmalıdır:

 ·        A4 ve MS Word formatında olmalıdır.

·        Başlık 14 punto, kalın ve ortalı olmalıdır

·        Başlıkta kısaltma ve formül kullanmaktan kaçınılmalıdır.

·        12 punto, tek satır aralığında, Times New Roman olmalıdır.

·        Sayfa düzeni sağa ve sola yanaşık olmalıdır (MS word formatında kenar boşlukları “Normal” olarak seçilmelidir).

·        Ana ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmamalıdır. İlk düzey bölüm başlıkları 12 punto ile koyu, ikinci düzey başlıklar da 12 punto ile italik yazılmalıdır.

·        Tablo ve şekiller metin içinde verilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları 9 punto ile ortalanarak yazılmalı ve ayrı ayrı numaralandırılmalıdır.

·        Atıf ve kaynakça APA stiline göre hazırlanmalıdır. Kaynakça, 9 punto olmalıdır.

 

İlk sayfa

 

·        Başlık (15 punto, kalın ve ortalı olmalıdır. Başlık 15 kelimeden fazla olmamalıdır. Başlıkta kısaltma ve formül kullanmaktan kaçınılmalıdır)

·        Yazar/lar bilgisi (Ad, soyad, akademik unvan (var ise), üniversite/kurum, bölüm, e-posta). Yazara/lara ait bilgiler dipnot olarak verilmelidir.

·        Özet (10 punto, tek satır aralığında, Times New Roman ve italik olmalıdır.). Özet de, araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma soruları, araştırma deseni, veri toplama ve analiz yöntemi, bulgular ve sonuçlar kısaca açıklanmalıdır. Tam metindeki özet atıf içermemelidir.

·        Tam metinde özet, en az 250 en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır.

·        En az 3 en fazla 5 kelime anahtar kelime mutlaka eklenmelidir.

 

 Özet gönderilip hakem tarafından değerlendirmeleri olumlu olan bildirilerin tam metin gönderimde herhangi bir  intial programından %20 benzerlik oranını  aşmamış olması ve intial raporununda tam metin ile birlikte aynı mailde gönderilmiş olması gerekmektedir.

Bildiri Başlığı

 

İlk Yazar[1], İkinci Yazar[2]

 

Özet

Özet, en az 250 en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır. Öz’de araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma soruları yer almalı, yöntem, bulgular ve sonuçlara kısaca değinilmelidir. Özet, 10 punto, tek satır aralığında,  Times New Roman ile italik yazılmalıdır. Tam metindeki öz atıf içermemelidir.

 

Anahtar Sözcükler: Bildiri konusuyla ilgili en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük mutlaka eklenmelidir.

 

Metin Düzeni

 

Bölümler

Ana ve alt bölümler numaralandırılmalıdır. 

 

Giriş (Birinci düzey başlık) 

Araştırma konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma sorusu ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır. Bu bölüm tek başlık altında toplanabileceği gibi farklı başlıklarla da ayrıntılandırılabilir.

 

İkinci düzey başlık

Tablolar ve Şekiller

 

Tablo ve şekiller metin içinde verilmelidir. Tablolar ve şekiller ilgili metne mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları 9 punto ile ortalanarak yazılmalı ve ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları şeklin altında yer almalıdır.

Tablo 1. Tablo başlığı tablonun üstünde olmalıdır

Tablo

Başlık

Başlık 2

Başlık 3

Madde a

123

123

123

Madde b

456

456

456

Madde c

789

789

789

 


 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Şekil başlığı şeklin altında olmalıdır.

Kaynakça ve Atıflar

 

Yazar referansların doğru ve tam olmasından sorumludur. Kişisel mektuplara, toplantılarda sunulan bildirilere ve diğer yayımlanmamış çalışmalara atıf yapılabilir.

 

Teşekkür

 

Çalışmaya maddi destek veren ve katkıda bulunan kuruluşlara ve kişilere bu bölümde teşekkür edilebilir.

 

Kaynakça

 

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3. bs.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Çakmak, N. ve Baysen, E. (2017). Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin bilgi arama süreci deneyimleri: Kavram yanılgıları. Türk Kütüphaneciliği, 31(3), 305-333. doi: 10.24146/tkd.2017.17

Strittmatter, C. ve Bratton, V. K. (2014). Plagiarism awareness among atudents: Assessing integration of ethics theory into library instruction. College & Research Libraries, 75(5), 736-752

 

 [1] Ünvan, Üniversite/Kurum Adı, Bölüm, e-posta

[2] Ünvan, Üniversite/Kurum Adı, Bölüm, e-posta

 

 Tam Metin Şablonunu indirmek için Linke Tıklayınız...


Oluşturma: 31 Ağustos 2021